Chuồn chuồn – 08

08, Hòa thuận

Đến khi Ôn Ngôn và Cố Gia Nhiên trở lại bàn, một vòng mời rượu lại bắt đầu.

Hai người mới vừa ngồi xuống, Tùy Thành ở trong phim đóng vai bạn tốt của Cố Gia Nhiên cầm một ly rượu đi tới. Tùy Thành là người mới ký hợp đồng của nhà sản xuất phim Triệu Lượng Kỳ nổi tiếng, mới vừa ký đã có thể nắm được vai nam thứ trong bộ phim này, đủ thấy được có mấy phần lợi hại. Mặc dù là người mới, hắn cũng không luống cuống, dù ở trong hoàn cảnh nào, hắn đều như cá gặp nước.

Cấp cao nhất ngồi ở bàn là Ôn Ngôn, nhưng các staff trong đoàn phim mới chính là cốt lõi của bộ phim này, có thể nói không có bọn họ thì không có bộ phim này, cho nên Tùy Thành vẫn đến kính đồng nghiệp trong đoàn phim trước. Tiếp tục đọc