[Vietsub][Hint BL – Game] Tổng Hợp Các CP Trong Game Dynasty Warriors (Tam Quốc Chí)

HINT BL

Game : Dynasty Warriors (Tam Quốc Chí)

dynasty_warriors_8

Hiện tại thì bạn Đậu đang bị ghiền DW,  mèn ơi, game toàn soái ca, mỹ nhân, muốn soái ca có soái ca, muốn mỹ thụ, manh thụ, cường công cường thụ, đại thúc v…v… có hết >o<. Và mức độ HINT của nó cũng không phải hạng vừaaaaaa!!! Lâu lắm rồi bạn Đậu mới bị kích thích lại như vầy :)))

Không nói nhiều nữa, chúng ta vô đề luôn. Video này tổng hợp các char có nhiều hint, nhiều cảnh tương tác với nhau ~. Làm vid tổng hợp trước rồi vid từng CP sau. 

Các CP trong vid :

Mã Siêu x Triệu Vân

Tôn Sách x Chu Du

Quách Gia x Tào Tháo

Hạ Hầu Đôn x Tào Tháo

Tư Mã Ý x Tô Phi

Cam Ninh x Lăng Thống

Lã Mông x Lục Tốn

Lưu Bị x Gia Cát Lượng

Chu Thái x Tôn Quyền

Tư Mã Chiêu x Tư Mã Sư

Hạ Hầu Bá x Khương Duy

Quan Bình x Quan Sách

.

Sub : Đậu

Effect kara : Kehy

Please DO NOT take out WITHOUT permission and credit

Sơ Lược Nhân Vật

Phe Ngô

CD-01 Tiếp tục đọc