Quyển 1 – Ngọa tháp chi trắc – 14

Ngọa tháp chi trắc

Chương 14

Ngoài thành Từ Châu, trong một ngôi nhà lá tầm thường, hai người trọng thương đang nằm ở trên giường gỗ cũ nát thở một cách yếu ớt.

Một lão giả lưng gù mái tóc nhiễm sương[1] đứng ở đầu giường, chậm chạp nói, “Quân sư, lão hủ mỗi năm sức khỏe ngày càng suy yếu, sống cũng không được bao lâu, ở lại Trong Xích Diễm quân cũng chỉ làm liên lụy A Tịch cùng các huynh đệ, nếu không vì cứu kẻ gần đất xa trời như ta, cũng không liên luỵ hai người các ngươi bị thương nặng đến như vậy…”

[1]chỉ đầu tóc bạc

Phụng Thiên gian nan khởi động thân thể, vết thương do đao chém mấy ngày liền sốt cao khiến cho hắn toàn thân mệt mỏi, dựa vào đầu giường thở gấp nói, “Minh thúc ngài đang nói gì vậy? Ngài là dưỡng phụ của A Tịch, mọi người đều là huynh đệ, nhiều năm qua ở trong quân đồng sinh cộng tử, ta sao có thể trơ mắt nhìn dưỡng phụ của huynh đệ mình nạp mạng cho địch thủ?” Tiếp tục đọc