TVLS – Chương 33

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

33, Tương trợ

“Hoàng Thượng!” Mấy hôm nay Hoa Thiên Lang ở trong doanh trại lo âu chờ tin tức, cuối cùng cũng thấy Lâm Hạo Dương vẻ mặt hưng phấn chạy vào: “Nhóm người phái đi dò thám đã trở lại, quả nhiên là chỉ cần đi theo lộ tuyến trên bản đồ là không động đến bát quái trận hay cơ quan, trực tiếp đi ngang qua Phong Sa Dịch!”

“Tốt!” Hoa Thiên Lang vô cùng vui mừng, lập tức truyền lệnh xuống bắt đầu tiến quân, phải đến được Phong Thành trước Gia Luật Thanh! Tiếp tục đọc

TVLS – Chương 32

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

32, Độc dược

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Thiên Lang và đoàn người rời khỏi Vân Sát Bảo, một đường hội hợp cùng đại quân.

“Hoàng Thượng, tướng quân!” Hai người vừa đến nơi đóng quân liền nhìn thấy phó tướng quân Ngô Uy thần sắc lo âu đứng trước trướng, thấy hai người trở về liền vội vàng nghênh đón: “Vừa nhận được tin tức của thám tử, trước đó vài ngày Gia Luật Thanh mang theo quân xuất phát từ Cô Dương Vương thành, hôm qua đã đến Ngọc Quan Thành, Thành chủ Lý Túc…… Mở cửa thành theo giặc.”

“Cái gì?” Hoa Thiên Lang giận dữ:“Sao lại thế này?” Tiếp tục đọc