[KTT] “Chúng ta kịch giả thành thật đi” – Kỳ 3

KỊCH TRUYỀN THANH

CHÚNG TA KỊCH GIẢ THÀNH THẬT ĐI – KỲ 3

CTKGTT ky 2

STAFF

Nguyên tác: Kiều Tu Hồ La Bặc

Kế Hoạch & Tổ đạo diễn:  Linh Lung Đầu 【Ảnh Âm Đồng Họa】 Khải Thế Chi Trần 【98囧 nhân tổ】Tôim Sắc Cận 【98囧 nhân tổ】Vân Mộc Hương 【98囧 nhân tổ】

Biên kịch: Ling Lung Đầu 【Ảnh Âm Đồng Họa】

Hậu kỳ: Tiểu Bái

Trang trí: Tiểu Tích 【Điện Ba Tổ】

Tuyên truyền: EE Yêu Yêu

CAST – CV 

Đạm Ngữ: Thừa Phong Quy Khứ 【Thủy Ngạn Linh Âm】【 Đơn thuần ngạo kiều Tạc mao thụ 】

Kỳ Dĩ: A Xuân 【 Ôn nhu phúc hắc công 】

Ly Đồ: Vinh Tương Hoàn【 Quyết ý đồng nhân 】【 Thành thục ổn trọng đại thần khí tràng công 】

Biên kịch trong kịch: Dạ Vũ Quang Thiến 【Ảnh Âm Đồng Họa】【 Âm thiếu nữ ôn nhu, trái phải 18 tuổi 】

Lạc Lạc: Hề Mỵ【Quyết Ý Đồng Nhân】【âm thiếu nữ ôn nhu, chừng 20t 】

            Thầy giáo: Huyền Tiêu 【 Trung niên đại thúc âm, khoảng 40t 】

Ông chủ: Oa Bao Nhục 【Soul of Shadow】【khéo đưa đẩy trung niên đại thúc âm, khoảng 40t 】

 Khách quen: Vụ Ảnh Thiên Hà 【Bình thường thanh niên âm, khoảng 20t 】

            Người phục vụ: Thiên Không 【Bình thường thanh niên âm, khoảng 25t 】

Nhóm áo rồng :

Hoa thế 【Ảnh Âm Đồng Họa】Linh Lung  Đầu 【Ảnh Âm Đồng Họa】Thủy Nguyên 【Ảnh Âm Đồng Họa】Vân Mộc Hương【98囧 nhân tổ】Tường Thụy Thú

***

Link Onl

Vid + Time : Water aka Nha Đầu Xú

Trans + Edit + Encode : Đậu Đậu

Tiếp tục đọc