TVLS – Chương 10

Nht mng nht giang h chi T Vit Lan San

10, Huyền cơ

Ngày hôm sau, thủ vệ đến báo Nhạc Hồng đã tỉnh. Mọi người vội vàng đi tới phòng trong, liền nhìn thấy Nhạc Cửu Nghiên đang cẩn thận đút dược cho Nhạc Hồng, thấy mọi người vào, Nhạc Hồng đưa tay bảo Nhạc Cửu Nghiên dìu hắn xuống giường nói lời cảm tạ.

“Được rồi được rồi.” Gia Cát nhanh chóng ngăn lại hắn:“Lão đầu, ngươi lần này sao lại ra thế này, sao bị thương nặng như vậy?”

“Ai!” Nhạc Hồng thở dài, nói:“Còn không phải tại trúng mai phục của tiểu nhân họ Hoàng kia!” Tiếp tục đọc