VD vs VP – Chương 59

VD vs VP

☆, Come out

Mẹ Kim ở trong phòng khóc đến hai mắt sưng lên, giọng cũng muốn câm, ba Kim ở bên cạnh hút một ngày thuốc, cả phòng khách chướng khí mù mịt, nghe thấy chuông cửa, mẹ Kim lôi kéo ba Kim không cho mở, tiếng của Kim Hạ truyền vào ba Kim mới đi mở cửa.

Kim Hạ và Thiên Nguyên Sát Na vào nhà, Lương Cảnh Phong do dự rốt cuộc không vào. Kim Hạ mở cửa: “Anh rể, vào đi.”

Ba Kim gầm lên: “Thằng nhóc kia, mày gọi ai là anh rể!” Tiếp tục đọc