VD vs VP – Chương 45

VD vs VP

☆ Ái muội

Mạn Thanh Xã Đoàn là một xã đoàn có danh tiếng,  bên này nhắc tới chính là “A, có rất nhiều đại thần”, trong mắt nhiều người, thành viên Mạn Thanh Xã Đoàn hẳn là thuộc “Phái diễn kỹ”, đối với diễn kỹ đơ đơ như Kim Thiểm Thiểm lại có thể trúng tuyển chỉ có thể cảm thán một câu “Thế hệ này không bằng thế hệ khác a “. Tiếp tục đọc