VD vs VP – Chương 40

VD vs VP

 Trợ lý thay mặt luyện

Kim Hạ sau khi trở lại thành phố N ngày hôm sau liền đi làm, Thiên Nguyên Sát Na muốn điều hắn đến Bộ bán hàng, hắn không thuận theo, cuối cùng làm trợ lý của Thiên Nguyên Sát Na, trừ xử lý công việc hằng ngày của y, còn chịu trách nhiệm thay mặt luyện trò chơi. Tiếp tục đọc