Vietsub

VIETSUB

1. “Chúng ta kịch giả thành thật đi” – Kiều Tu Hồ La Bặc

Kỳ 1 – Kỳ 2 – Kỳ 3 – Kỳ 4 (End)

2. Sở Quân 100 câu hỏi – Kỳ 1 – Kỳ 2 (End)

3. Viên tiên sinh luôn không vui – Kỳ 1

4. FMV – Trùng sinh chi danh lưu cự tinh